001. I’d die for the breeze from the mountains / Muero por la brisa de las montañas / Սարերի հովին մեռնեմ (D’après Minas Avetisyan)

ENG | Pencil, black and sepia ink on paper | 17 x 12,5 cm  ESP | Lápiz y tinta negra y sepia sobre papel | 17 x 12,5 cm  ՀԱՅ | Թուղթ, մատիտ, սեվ  եվ սեպիա թանաք | 17 x 12,5 սմ

ENG | Pencil, black and sepia ink on paper | 17 x 12,5 cm
ESP | Lápiz y tinta negra y sepia sobre papel | 17 x 12,5 cm
ՀԱՅ | Թուղթ, մատիտ, սեվ եվ սեպիա թանաք | 17 x 12,5 սմ

ENG | SARERI HOVIN MERNEM (Traditional Armenian folk song)

I’d die for the breeze from the mountains,
I’d die for the breeze, I’d die for the breeze;
I’d die for the figure of my beloved,
I’d die for his figure, I’d die for his figure;
It’s been a year that I don’t see him,
I’d die for the eyes of whom has seen my beloved.
It’s been a year that I don’t see him,
I’d die for the eyes of whom has seen my beloved.

I stopped, I can’t walk,
I can’t walk, I can’t walk,
I’m empty, I can’t cry,
I can’t cry, I can’t cry;
I haven’t seen him in a year,
I’d die for the eyes of the one who has seen my lover.
I haven’t seen him in a year,
I’d die for the eyes of the one who has seen my lover.

The rivers don’t bring water,
They don’t bring water, they don’t bring water,
They don’t bring any news from my beloved,
They don’t bring news, they don’t bring news.
Don’t be your heart has cooled,
As long you don’t bring no loving fire to me no more.
Don’t be your heart has cooled,
As long you don’t bring no loving fire to me no more.

I stopped, I can’t walk,
I can’t walk, I can’t walk,
I’m empty, I can’t cry,
I can’t cry, I can’t cry;
I haven’t seen him in a year,
I’d die for the eyes of the one who has seen my lover.
I haven’t seen him in a year,
I’d die for the eyes of the one who has seen my lover.


ESP | SARERI HOVIN MERNEM (Tradicional canción popular armenia)

Muero por la brisa de las montañas,
Muero por la brisa, muero por la brisa;
Muero por la figura de mi amado,
Muero por su figura, muero por su figura.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien lo haya visto.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien haya visto a mi amado.

Me detuve, no puedo caminar,
No puedo caminar, no puedo caminar,
Me vacié, no puedo llorar,
No puedo llorar, no puedo llorar.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien lo haya visto.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien haya visto a mi amado.

Los ríos no traen agua,
No traen agua, no traen agua,
No traen noticias de mi amado,
No traen noticias, no traen noticias.
Que no sea que tu corazón se haya enfriado,
Ya que no me has vuelto a traer el fuego del amor.
Que no sea que tu corazón se haya enfriado,
Ya que no me has vuelto a traer el fuego del amor.

Me detuve, no puedo caminar,
No puedo caminar, no puedo caminar,
Me vacié, no puedo llorar,
No puedo llorar, no puedo llorar.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien lo haya visto.
Pasó un año sin poder verlo,
Muero por los ojos de quien haya visto a mi amado.


ՀԱՅ | ՍԱՐԵՐԻ ՀՈՎԻՆ ՄԵՌՆԵՄ (Հայկական Ժողովրդական երգ)

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ.
Իմ յարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ.
Մի տարի է՝ չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:
Մի տարի է՝ չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:

Կայնել եմ՝ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցվել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:

Գետերը ջուր չեն բերում,
Ջուր չեն բերում, ջուր չեն բերում,
Իմ յարից լուր չեն բերում,
Լուր չեն բերում, լուր չեն բերում:
Չլնի՜ սիրտը սառել է,
Էլ ինձ սիրո հուր չես բերում:
Չլնի՜ սիրտը սառել է,
Էլ ինձ սիրո հուր չես բերում:

Կայնել եմ՝ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցվել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:

Advertisements

2 thoughts on “001. I’d die for the breeze from the mountains / Muero por la brisa de las montañas / Սարերի հովին մեռնեմ (D’après Minas Avetisyan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s